نمونه ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی مقاله مهندسی شیمی با موضوع محیط زیست مدیریت پسماند - مرکز ترجمه تخصصی آمارد
دوشنبه ۲۷ فروردین ۰۳
new translation order

amrdtarjome telegram channel

amrdtarjome telegram support
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:

نمونه ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی مقاله مهندسی شیمی با موضوع محیط زیست-مدیریت پسماندنمونه ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی مقاله مهندسی شیمی   

    

   موضوعمحیط زیست-مدیریت پسماند 


کد مترجم:806شما می توانید نمونه ترجمه تخصصی ذیل را مطالعه نمایید. در صورت رضایت از کیفیت ترجمه انگلیسی به فارسی  در هنگام ثبت سفارش می توانید در فرم ثبت سفارش ترجمه در سایت ترجمه آمارد ترجمه کد ارجاع به مترجم فوق را وارد نمایید


---------------------------------------------------------------------------------------------------


متن اصلی


Pyrolysis has been examined as an attractive alternative to incineration for municipal solid waste (MSW) disposal that allows energy and resource recovery; however, it has seldom been applied independently with the output of pyrolysis products as end products. This review addresses the state-of-the-art of MSW pyrolysis in regards to its technologies and reactors, products and environmental impacts. In this review, first, the influence of important operating parameters such as final temperature, heating rate (HR) and residence time in the reaction zone on the pyrolysis behaviors and products is reviewed; then the pyrolysis technologies and reactors adopted in literatures and scale-up plants are evaluated. Third, the yields and main properties of the pyrolytic products from individual MSW components, refuse derived fuel (RDF) made from MSW, and MSW are summarized. In the fourth section, in addition to emissions from pyrolysis processes, such as HCl, SO2 and NH3, contaminants in the products, including PCDD/F and heavy metals, are also reviewed, and available measures for improving the environmental impacts of pyrolysis are surveyed. It can be concluded that the single pyrolysis process is an effective waste-to energy convertor but is not a guaranteed clean solution for MSW disposal. Based on this information, the prospects of applying pyrolysis technologies to dealing with MSW are evaluated and suggested.ترجمهآذرکافت یا پیرولیز  به عنوان یک گزینه جالب توجه برای کوره سازانی جهت دفع پسماندهای جامد شهری  (MSW)  مورد بررسی قرار گرفته است که امکان بازیابی انرژی و منابع را فراهم میسازد. با این حال، به ندرت به طور مستقل با خروجی محصولات پیرولیز به عنوان محصولات نهایی استفاده شده است. این مطالعه به بررسی جدیدترین تکنولوژی پیرولیز MSW در رابطه با فن آوری های آن و راکتورها، محصولات و اثرات زیست محیطی میپردازد. در این مقاله، ابتدا، تاثیر پارامترهای عملیاتی مهم مانند دمای نهایی، سرعت گرمادهی (HR)  و زمان اقامت  در منطقه واکنش بر رفتارهای پیرولیز و محصولات بررسی شده است. پس از آن فن آوری های پیرولیز و راکتورهای استفاده شده در مقالات و کارخانه های افزایش با مقیاس ثابت ارزیابی می شوند.

سوم، بازده و خواص اصلی محصولات پیرولیتی از هریکاز اجزای MSW ، سوخت مشتق شده از پسماند (RDF)   ساخته شده از MSW، و MSW خلاصه میگردد. در بخش چهارم، علاوه بر تولید گازهای گلخانه¬ای در اثر فرآیندهای پیرولیز، مانند هیدروکلراید، SO2 و NH3، آلاینده های محصولات، از جمله PCDD / F و فلزات سنگین، نیز مورد بررسی قرار میگیرند و اقدامات موجود برای بهبود اثرات زیست محیطی پیرولیز ارزیابی میشوند. می توان نتیجه گرفت که روند پیرولیز واحد، یک تبدیل کننده موثر زباله به انرژی است، اما یک راه حل پاکیزه تضمین شده برای دفع MSW به شمار نمی آید. بر اساس این اطلاعات، چشم انداز استفاده از فن¬آوری پیرولیز برای برخورد با MSW ارزیابی و پیشنهاد میشود. 

"هزینه خدمات ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی"

"هزینه خدمات ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی"
یا Link: https://amardtarjome.com/news/نمونه-ترجمه-تخصصی-انگلیسی-به-فارسی-مقاله-مهندسی-شیمی-با-موضوع-محیط-زیست-مدیریت-پسماند---1.html

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه

نام و نام خانوادگی :
دیدگاه شما :
کد امنیتی : کدی که در تصویر میبینید را وارد نمایید
* آمارد ترجمه هیچگونه مسئولیتی نسبت به دیدگاه های کاربران ندارد.