نمونه ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی مهندسی عمران با موضوع شبکۀ زهکشی - مرکز ترجمه تخصصی آمارد
پنجشنبه ۳۱ خرداد ۰۳
new translation order

amrdtarjome telegram channel

amrdtarjome telegram support
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:

نمونه ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی مهندسی عمران با موضوع شبکۀ زهکشینمونه ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی مهندسی عمران


موضوع: شبکۀ زهکشی


 کد مترجم: 1390


شما می توانید نمونه ترجمه تخصصی ذیل را مطالعه نمایید. در صورت رضایت از کیفیت ترجمه انگلیسی به فارسی  در هنگام ثبت سفارش می توانید در فرم ثبت سفارش ترجمه در سایت ترجمه آمارد ترجمه کد ارجاع به مترجم فوق را وارد نمایید


---------------------------------------------------------------------------------------------------

متن اصلیDistributed hydrologic models that simulate rainfall-runoff require some type of data structure, called a drainage network to route runoff through the topography. A drainage network is composed of channel and overland flow elements that represent flow through and over the terrain. These elements are typically represented as grid cells in a raster data structure. A digital elevation model (DEM) is useful for characterizing the terrain and drainage network. Processing steps and DEM cell size affect the land surface slope, drainage network length, and connectivity properties. Derived drainage networks and the hydraulic parameters used to represent the conveyance of runoff to the outlet of the river basin are dependent on cell size, and on the methods used to derive the drainage network. Once the drainage network is defined and slope derived, the remaining hydraulic parameters are adjusted. The characteristics of the extracted drainage network can influence hydrologic model calibration and performance.

Dependence of grid-based model simulations on the DEM resolution is important, whether the DEM is in raster or triangular irregular network (TIN) format. Further, as a distributed model is calibrated at one resolution, the calibrated parameters may require adjustment as larger grid-cell sizes are used. Automatic extraction of drainage networks from DEMs must consider whether a cell is channel or overland flow cell. Model performance and calibration can be affected by assumptions used to extract the network. This chapter identifies the influence of resolution and processing steps on the automatic extraction of a drainage network from DEMs.


 


ترجمه


مدلهای توزیعی هیدرولوژیکی که باران-رواناب را شبیهسازی میکنند نیازمند نوعی ساختار داده به نام شبکۀ زهکشی هستند که رواناب را از میان توپوگرافی هدایت کند. یک شبکۀ زهکشی از عناصری مانند کانال و جریان سطحی تشکیل شده است که نمایانگر جریان از میان و روی زمین هستند. این عناصر معمولا به شکل سلولهای شبکه در یک ساختار دادۀ رستری  نمایش داده میشوند. یک مدل رقومی ارتفاع  (DEM) برای توصیف مشخصات زمین و شبکۀ زهکشی سودمند است. گامهای پردازش و اندازۀ سلول DEM بر شیب سطح زمین، طول شبکۀ زهکشی، و خواص اتصالی اثر میگذارند. شبکههای زهکشی به دست آمده و پارامترهای هیدرولیکی استفاده شده برای نمایش انتقال رواناب به خروجی حوضۀ رودخانه به اندازۀ سلول و روشهای استفاده شده برای به دست آوردن شبکۀ زهکشی بستگی دارند. زمانی که شبکۀ زهکشی تعریف شود و شیب به دست آید، مابقی پارامترهای هیدرولیکی تنظیم میشوند. مشخصات شبکۀ زهکشی به دست آمده میتوانند بر کالیبراسیون و عملکرد مدل هیدرولوژیکی تأثیر داشته باشند.

وابستگی شبیهسازیهای مدل برپایۀ شبکه بر وضوح یا رزولوشن DEM مهم است، خواه DEM به فرم شبکۀ بینظم مثلثی (TIN) و یا رستر باشد. به علاوه، هنگامی که یک مدل توزیعی در یک وضوح شبکه کالیبره شود، پارامترهای کالیبره شده ممکن است وقتی از اندازه سلولهای شبکۀ بزرگتر استفاده میشود نیاز به تغییر و تنظیم داشته باشند. استخراج خودکار شبکههای زهکشی از DEMها باید این نکته را که سلول کانال است یا سلول جریان سطحی در نظر بگیرد. عملکرد و کالیبراسیون مدل میتوانند از فرضیات استفاده شده برای استخراج شبکه تأثیر پذیرند. این فصل اثر وضوح شبکه و گامهای پردازش بر استخراج خودکار یک شبکۀ زهکشی از DEMها را بررسی میکند.
ثبت سفارش ترجمه تخصصی 


"ترجمه تخصصی متون مهندسی عمران"

Link: https://amardtarjome.com/news/نمونه-ترجمه-تخصصی-انگلیسی-به-فارسی-مهندسی-عمران-با-موضوع-شبکۀ-زهکشی7.html

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه

نام و نام خانوادگی :
دیدگاه شما :
کد امنیتی : کدی که در تصویر میبینید را وارد نمایید
* آمارد ترجمه هیچگونه مسئولیتی نسبت به دیدگاه های کاربران ندارد.