نمونه ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی مقاله مهندسی مکانیک با موضوع سینماتیک رباتها - مرکز ترجمه تخصصی آمارد
دوشنبه ۲۷ فروردین ۰۳
new translation order

amrdtarjome telegram channel

amrdtarjome telegram support
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:

نمونه ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی مقاله مهندسی مکانیک با موضوع سینماتیک رباتها


نمونه ترجمه متن انگلیسی به فارسی مکانیک


موضوع: سینماتیک روبات ها


 کد مترجم: 1280


شما می توانید نمونه ترجمه تخصصی ذیل را مطالعه نمایید. در صورت رضایت از کیفیت ترجمه در هنگام ثبت سفارش می توانید در فرم ثبت سفارش کد ارجاع به مترجم فوق را وارد نمایید.


---------------------------------------------------------------------------------------------------

متن اصلیRobot kinematics is the study of the motion (kinematics) of robotic mechanisms. In a kinematic analysis, the position, velocity, and acceleration of all the links are calculated with respect to a fixed reference coordinate system, without considering the forces or moments. The relationship between motion and the associated forces and torques is studied in robot dynamics. Forward kinematics and inverse kinemat¬ics are the main components in robot kinematics.

Forward kinematics (also known as direct kinematics) is the computation of the position and orientation of a robot’s end effector as a function of its joint angles. Inverse kinematics is defined as: given the position and orientation of a robot’s end- effector, calculate all possible sets of joint motion that could be used to attain this given position and orientation. From the viewpoint of robot structure, robot can be divided into two basic types: serial robot and parallel robot. Besides, there is a hybrid type, which is the combi¬nation of serial and parallel robots. Serial robots have open kinematic chain, which can be further classified as either articulated or cartesian robots. In the following, the basic mathematical and geometric concepts including position and orientation of a rigid body are presented. 

 

 


ترجمه


سینماتیک روبات¬ها، مطالعه حرکت (سینماتیک) مکانیزم¬های روباتی است. در یک تحلیل سینماتیک، موقعیت، سرعت و شتاب تمامی اتصالات نسبت به یک سیستم مختصات مرجع ثابت، بدون در نظر گرفتن نیروها یا ممان¬ها محاسبه می¬شوند. رابطه میان حرکت و نیروها و گشتاورهای مربوطه در دینامیک روبات¬ مطالعه می¬شود. سینماتیک رو به جلو و سینماتیک معکوس مؤلفه¬های اصلی در سینماتیک روبات هستند. 

سینماتیک رو به جلو (همچنین به عنوان سینماتیک مستقیم شناخته می¬شود)، محاسبه موقعیت و جهت¬ یک عملگر نهایی روبات به عنوان تابعی از زوایای مفصل آن می¬باشد. سینماتیک معکوس بدین شکل تعریف می¬شود: موقعیت و جهت¬ داده شده یک عملگر نهایی روبات، تمامی مجموعه¬های ممکن از حرکت مفصل را که می¬توانند برای حاصل شدن این موقعیت و جهت¬¬گیری معین استفاده شوند، محاسبه می¬کند. از دیدگاه ساختار روبات، روبات می¬تواند به دو نوع پایه تقسیم شود: روبات سریال و روبات موازی. علاوه بر این، یک نوع هیبریدی (پیوندی) وجود دارد که ترکیب روبات¬های سریال و موازی می¬باشد. روبات¬های سریال دارای زنجیره سینماتیک باز بوده که می-توانند علاوه بر این به شکل روبات¬های مفصلی یا کارتزین دسته¬بندی شوند.  در ادامه، مفاهیم پایه ریاضی و هندسه شامل موقعیت و جهت¬گیری یک جسم صلب ارائه می¬شوند 


ثبت سفارش ترجمه تخصصی 


ترجمه تخصصی متون مهندسی مکانیک

Link: https://amardtarjome.com/news/نمونه-ترجمه-تخصصی-انگلیسی-به-فارسی--مقاله-مهندسی-مکانیک-با-موضوع-سینماتیک-رباتها5.html

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه

نام و نام خانوادگی :
دیدگاه شما :
کد امنیتی : کدی که در تصویر میبینید را وارد نمایید
* آمارد ترجمه هیچگونه مسئولیتی نسبت به دیدگاه های کاربران ندارد.