نمونه ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی پزشکی با موضوع سرطان کولورکتال - مرکز ترجمه تخصصی آمارد
سه شنبه ۰۹ خرداد ۰۲
new translation order

amrdtarjome telegram channel

amrdtarjome telegram support
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:

نمونه ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی پزشکی با موضوع سرطان کولورکتالنمونه ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی پزشکیموضوع: سرطان کولورکتالکد مترجم:811شما می توانید نمونه ترجمه تخصصی ذیل را مطالعه نمایید. در صورت رضایت از کیفیت ترجمه فارسی به انگلیسی  در هنگام ثبت سفارش می توانید در فرم ثبت سفارش ترجمه در سایت ترجمه آمارد ترجمه کد ارجاع به مترجم فوق را وارد نماییدمتن اصلیسرطان کولورکتال چهارمین سرطان شایع در ایران بوده و نگرش همه گیر شناسی زیر بنای اصولی مبارزه با این بیماری است. هدف این مطالعه بررسی کلیه جنبه های اپیدمیولوژیکی این سرطان در شهرستان بابل می باشد.

این مطالعه مقطعی در تابستان 1392 انجام شده و با استفاده از روش تمام سرشماری، همه موارد بروز یافته سرطان کولورکتال شناسایی شده در نظام ثبت سرطان در یک دوره 6 ساله بین سالهای 1391-1386 مورد بررسی قرار گرفتند. پرسشنامه حاوی اطلاعات دموگرافیک، پاتولوژی و بیماری برای همه 120 بازمانده بصورت مصاحبه حضوری در منازلشان تکمیل گردید.

از مجموع 237 بیمار (5/56 %)134 نفر مرد، میانگین سنی 51/58 سال و بیشترین موارد بیماری در دهه ششم زندگی است.کمترین میزان بروز استاندارد شده در سال 87 با 8/4 و بیشترین در سال 91 با 6/14 به إزای یکصد هزار نفر بوده است. از بازماندگان، سن بیمار در زمان تشخیص بیماری در (30 %)36 نفر کمتر از 50 سال، (0/60 %)72 نفر دارای سابقه فامیلی سرطان و (5/22 %)27 نفر نیز دارای سرطان کولورکتال در یکی از بستگان بوده اند. 

 

ترجمهColorectal cancer (CRC) was the fourth common cancer in Iran and the epidemiologic attitude toward this disease was a principal infrastructure for fighting with this kind of cancer. The purpose of this study is to survey all epidemiologic aspects of this kind of cancer in Babylon County. This cross-sectional study was conducted in the summer of 1392. Researchers diagnosed all the symptoms of colorectal cancer which were recognized during the period of six years in 1389-1391. The questionnaire, which was concluded of pathological, demographic and disease information, was filled up by 120 survivors in an interview at their homes. 134 (56.55%) persons out of 237 patients were men and their mean age was 58.51 and the most occurrence of this kind of disease was in the sixth decade of lifespan. The least standard occurrence of this kind of cancer was 4.8 in 1387 and the most standard occurrence of this kind of cancer was 14.6 in 1391 for 100000 persons. The age of 36 patients who were survived from colorectal cancer was less than 50 years old during the diagnosis of this kind of disease. 72 persons of these patients had family history of colorectal cancer. 27 persons of these patients had one relative in their family who suffered from colorectal cancer."هزینه خدمات ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی"

"هزینه خدمات ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی"
یا 

Link: https://amardtarjome.com/news/نمونه-ترجمه-تخصصی-فارسی-به-انگلیسی-پزشکی-با-موضوع-سرطان-کولورکتال3.html

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه

نام و نام خانوادگی :
دیدگاه شما :
کد امنیتی : کدی که در تصویر میبینید را وارد نمایید
* آمارد ترجمه هیچگونه مسئولیتی نسبت به دیدگاه های کاربران ندارد.