نمونه ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی کشاورزی با موضوع محلول پاشی ترکیبات حاوی کلسیم - مرکز ترجمه تخصصی آمارد
سه شنبه ۰۹ خرداد ۰۲
new translation order

amrdtarjome telegram channel

amrdtarjome telegram support
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:

نمونه ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی کشاورزی با موضوع محلول پاشی ترکیبات حاوی کلسیمنمونه ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی کشاورزی
موضوع: تاثیر محلول پاشی ترکیبات حاوی کلسیم بر افزایش مقاومت به کپک آبی در میوه سیبکد مترجم:524شما می توانید نمونه ترجمه تخصصی ذیل را مطالعه نمایید. در صورت رضایت از کیفیت ترجمه فارسی به انگلیسی  در هنگام ثبت سفارش می توانید در فرم ثبت سفارش ترجمه در سایت ترجمه آمارد ترجمه کد ارجاع به مترجم فوق را وارد نماییدبه منظور بررسی تاثیر محلول پاشی کلرید کلسیم در افزایش مقاومت میوه ارقام سیب زرد و قرمز لبنان به کپک آبی، آزمایشی به صورت طرح کرتهای اسپیلت پلات در زمان و مکان بر پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار تحت سطوح محلول پاشی (شاهد،یک در هزار، دو در هزار)، نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد بین سطوح محلول پاشی و رقم اختلاف معنی دار در سطح احتمال 5% و بین زمان، اثر متقابل  رقم × زمان و اثر متقابل سه جانبه محلول پاشی × رقم × زمان اختلاف معنی دار در سطح احتمال 1% وجود دارد.


 

 


In order to investigate the effect of foliar application of calcium chloride on the resistance of fruits such as Red and Golden Lebanese apple varieties to blue mould, a split plot experiment in time and space, based on accidental blocks, with three replications under foliar application were done (Control, one in a thousand, two in thousands) and the results of the variance analysis showed that there is a significant difference between the levels of foliar and variety at 5% level and between time, there is significant difference in interaction of variety × time and three way interaction of foliar × variety × time, at 1% level.

 

"هزینه خدمات ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی"

"هزینه خدمات ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی"
یا 

Link: https://amardtarjome.com/news/نمونه-ترجمه-تخصصی-فارسی-به-انگلیسی-کشاورزی-با-موضوع-محلول-پاشی-ترکیبات-حاوی-کلسیم-1.html

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه

نام و نام خانوادگی :
دیدگاه شما :
کد امنیتی : کدی که در تصویر میبینید را وارد نمایید
* آمارد ترجمه هیچگونه مسئولیتی نسبت به دیدگاه های کاربران ندارد.