نمونه ترجمه تخصصی متن انگلیسی به فارسی مهندسی شیمی با موضوع معادلۀ حالت - مرکز ترجمه تخصصی آمارد
یکشنبه ۲۷ خرداد ۰۳
new translation order

amrdtarjome telegram channel

amrdtarjome telegram support
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:

نمونه ترجمه تخصصی متن انگلیسی به فارسی مهندسی شیمی با موضوع معادلۀ حالت

  

نمونه ترجمه متن انگلیسی به فارسی مهندسی شیمیموضوع: معادلۀ حالت کد مترجم: 1390شما می توانید نمونه ترجمه تخصصی ذیل را مطالعه نمایید. در صورت رضایت از کیفیت ترجمه در هنگام ثبت سفارش می توانید در فرم ثبت سفارش کد ارجاع به مترجم فوق را وارد نمایید.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

متن اصلیFig. 3 shows the isobaric VLE of the binary systems: benzene/ toluene at 1.0132 bar, water/methanol at 1.0132 bar, and diethyl ether/chloroform at 0.99592 bar. As can be seen, both models exhibit similar deviations in benzene/toluene and water/methanol systems, showing satisfactory results for both systems. However, COSMO-SAC fails in VLE prediction in the diethyl ether/chloroform, while s-MTC EoS shows small deviations of predictive calculations. In fact, Lin and Sandler [12] have reported poor results for systems with chloroform, due to a misprediction in the charge density of the hydrogen caused by the three chlorine atoms, resulting in an over prediction of interactions between polar molecules with chloro­form. This was overcome by s-MTC EoS, at least partially, because here we use the parameter CNE. For instance, for the acetone/ chloroform system, s-MTC EoS showed an absolute average per­centage deviation in pressure of 11.05%, while the absolute average percentage deviation in COSMO-SAC model was 20.25%.

Fig. 4 shows the isothermic VLE of the binary systems: acetate/ 2-propanol at 333.15 K, cyclopentane/chloroform at 298.15 K and ethanol/acetonitrile at 313.15 K. As can be verified, for the systems ethyl acetate/2-propanol and chloroform/cyclopentane, the VLE behavior predicted by s-MTC EoS presented a slightly high devia­tion compared to the deviation from COSMO-SAC model. However, both approaches presented good results and can be used to predict VLE of these systems. For ethanol/acetonitrile system, s-MTC EoS overestimated the pressure at low ethanol concentration, while COSMO-SAC underestimated the pressure over all composition. Beside that s-MTC EoS showed lower deviations than COSMO-SAC (

 


ترجمه


شکل 3 VLE همفشار سیستمهای دوتایی را نشان میدهد: بنزن/تولوئن در 0132/1 بار، آب/متانول در 0132/1 بار، و دیاتیلاتر/کلروفرم در 99592/0 بار. همانطور که مشاهده میشود، هر دو مدل انحرافات مشابهی را در سیستمهای بنزن/تولوئن و آب/متانول نشان میدهند، که نشان دهندۀ نتایج راضیکننده برای هر دو سیستم است. اما، COSMO-SAC نمیتواند VLE را در دیاتیلاتر/کلروفرم، پیشبینی کند، درحالیکه معادلۀ حالت انحرافات کوچک محاسبات پیشبینیکننده را نشان میدهد. در واقع، لین و سندلر ]12[ نتایج ضعیفی را به دلیل پیشبینی اشتباه چگالی بار هیدروژن به دلیل سه اتم کلرین که منجر به پیشبینی بیشازاندازۀ اثرات متقابل بین مولکولهای قطبی با کلروفرم میشود، برای سیستمهای با کلروفرم گزارش کردهاند. این مساله با معادلۀ حالت حداقل تا قسمتی حل شد، زیرا در اینجا از پارامتر استفاده میکنیم. برای مثال، برای سیستم استون/کلروفرم، معادلۀ حالت یک درصد انحراف میانگین مطلق %05/11 را برای فشار نشان داد، در حالیکه درصد انحراف مطلق میانگین در مدل COSMO-SAC %25/20 بود.

شکل 4 VLE همدمای سیستمهای دوتایی را نشان میدهد: استات/2-پروپانول در 15/333 کلوین، سیکلوپنتان/کلروفرم در 15/298 کلوین و اتانول/استونیتریل در 15/313 کلوین. میتوان ثابت کرد برای سیستمهای اتیلاستات/2-پروپانول و کلروفرم/سیکلوپنتان، رفتار VLE پیشبینی شده توسط معادۀ حالت σ-MTC انحراف کمی بالاتری در مقایسه با انحراف از مدل COSMO-SAC میدهد. اما هر دو روش نتایج خوبی ارائه دادند و میتوانند برای پیشبینی VLE در این سیستمها استفاده شوند. برای سیستم اتانول/استونیتریل، معادلۀ حالت σ-MTC فشار در غلظت کم اتانول را بیش از مقدار آن پیشبینی کرد، در حالیکه COSMO-SAC فشار را در همۀ اجزا کمتر پیشبینی کرد. علاوه بر آن، معادلۀ حالت σ-MTC انحرافات کمتری را نسبت به COSMO-SAC نشان داد.


ثبت سفارش ترجمه تخصصی 


ترجمه تخصصی متون مهندسی شیمی


Link: https://amardtarjome.com/news/نمونه-ترجمه-تخصصی-متن-انگلیسی-به-فارسی-مهندسی-شیمی-با-موضوع-معادلۀ-حالت1.html

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه

نام و نام خانوادگی :
دیدگاه شما :
کد امنیتی : کدی که در تصویر میبینید را وارد نمایید
* آمارد ترجمه هیچگونه مسئولیتی نسبت به دیدگاه های کاربران ندارد.